Calendar/Le calendrier

Below you will find days, months, and seasons all translated into French.  Almost everything you need to get started with reading French calendars!

Days/Jours

(Days of the week/les jours de la semaine)

Monday

nm lundi [lœ̃di]

Tuesday

nm mardi [maʀdi]

Wednesday

nm mercredi [mɛʀkʀədi]

Thursday

nm jeudi [ʒødi]

Friday

nm vendredi [vɑ̃dʀədi]

Saturday

nm samedi [samdi]

Sunday

nm dimanche [dimɑ̃ʃ]

Summary of general terms

day

nm jour [ʒuʀ]

nf journée [ʒuʀne]

week

nf semaine [s(ə)mɛn]

weekend

nf fin de semaine

month

nm mois [mwa]

year

nm an [ɑ̃]

nf année [ane]

decade

nf décennie [deseni]

Months/Mois 

(Months of the year/les mois de l’année)

January

nm janvier [ʒɑ̃vje]

February

nm février [fevʀije]

March

nm mars [maʀs]

April

nm avril [avʀil]

May

nm mai [mɛ]

June

nm juin [ʒɥɛ̃]

July

nm juillet [ʒɥijɛ]

August

nm août [u(t)]

September

nm septembre [sɛptɑ̃bʀ]

October

nm octobre [ɔktɔbʀ]

November

nm novembre [nɔvɑ̃bʀ]

December

nm décembre [desɑ̃bʀ]


The Seasons/Les saisons

(Seasons of the year/les saisons de l’année)

spring

nm printemps [pʀɛ̃tɑ̃]

summer

nm été [ete]

autumn

nm automne [otɔn]

winter

nm hiver [ivɛʀ]

Enjoy!